קטגוריה

משחקים ומתודות
קובץ משחקים לשבירת הקרח

מערכי פעילות

חוברת שמרכזת בתוכה מספר רב של משחקי שבירת קרח

תוכן לשימושך :

קרדיט: מסלול עמיתי ישראל

קרדיט: