top of page

ארגז כלים

ניהול, הנעה ושימור של מתנדבים
ניהול, הנעה ושימור של מתנדבים

תובנות מתהליך למידה שביצעה שותפות ביחד - דרום בשיתוף היחידה לחדשנות במועצה הישראלית להתנדבות.

ניהול הנעה ושימור של מתנדבים

bottom of page